Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Mooi: ouderwetse ruilhandel | Main | Evernote is de beste uitvinding sinds gesneden witbrood! »
Thursday
Jun122008

Predictify: voorspel met zijn allen de toekomst!

Predictify is een site die niet om wil kijken, maar vooruit wil blikken. Op de site worden voorspellingen gedaan. Althans wordt het publiek gevraagd een voorspelling te doen. Bijvoorbeeld: wanneer komt de iPhone uit? Of: wie wint de verkiezingen? Dat lijkt zo beschreven alleen een poll. Maar Predictify gaat verder. Met name in de analyse. Over een periode van tijd wordt namelijk duidelijk wie van de deelnemers een expert is of wie er vaak naast zit. Zo kan gefilterd worden. Of op leeftijd of op geslacht. Predictify kan door iedereen worden gebruikt, maar heeft ook een commercieele versie waarmee bedrijven aan de slag kunnen. Bekijk de film bij Robert Scoble. Rond een minuut of 20 zie je hoe het filteren op statistieken werkt.

Reader Comments (1)

Nice, thanks for the link. Waarom heeft Multiscope dat niet ;-)

June 12, 2008 | Unregistered CommenterJohn Kivit

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>