Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« Kickstarter en Quora: Een site lanceren is één ding, de juiste eerste bezoekers trekken is zeker zo belangrijk | Main | Wat zou ik moeten maken om mensen een tientje per maand te laten betalen? Of: de opmars van het abonnement? »
Wednesday
Jan052011

De businessmodellen van 2010

 

10 business models that rocked 2010
View more presentations from boardofinnovation.
Temidden van alle overzichten en vooruitblikken viel deze presentatie op. Over voorbeelden van nieuwe of vernieuwende businessmodellen. Via @marketingfacts

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>