Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« 10 redenen waarom ik het realtime web boeiend en belangrijk vind | Main | Curators code: geef de credits aan de mensen die ze verdienen! »
Tuesday
Mar202012

Robots ...

Indrukwekkend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

Haha, kostelijke uitspraak op 2.00 min. in combinatie met het beeld. "And basically this is the effect if you are the case worker.." Je wordt dik want je krijgt te weinig beweging. Leuke fail.

March 20, 2012 | Unregistered CommenterMetalmakker

leuk deze goods2man variant. In nederland en duitsland zijn dit soort
systemen al een jaar of 10 gemeengoed. In de VS zijn ze vrij nieuw omdat arbeid daar nog relatief
goedkoop is. De hema bijvoorbeeld heeft
zo'n systeem op het distributiecentrum op lageweide in utrecht al
sinds 2001

March 21, 2012 | Unregistered Commenterwoenz

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>